Τα Προϊόντα μας

SALMON

Sliced

Skinless

Skin On

SEA BREAM

Whole gutted

Fillets

SEA BASS

Whole gutted

Fillets

NILE PERCH

Fillets